معاون علوم پزشکی

 

نام و نام خانوادگی: سیدعباس سیادتی

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد  آموزش پرستاری و دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدرک : دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار