معاون پژوهش و فن آوری

 

دکتر  سید عبدالمجید موسوی