رئیس اداره امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی بختیاری

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مدرک: فوق لیسانس