رئیس اداره باشگاه

نام و نام خانوادگی: سید کریم موسوی

رشته تحصیلی: مدیریت (MBA) استراتژیک

مدرک: فوق لیسانس