مرکز رشد

نام و نام خانوادگی: دکتر قباد عسگری جعفرآباد

نوع مدرک: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام