رئیس مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا شهاب لواسانی

نوع مدرک: دکترای تخصصی

رشته  تحصیلی: صنایع غذایی