رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

نام  و نام خانوادگی: آزاده زنوزی

رشته تحصیلی : مامایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی و دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری