معاون آموزشی دانشکده

نام  و نام خانوادگی: سید موسی الرضا محمدی

رشته تحصیلی : انگل شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد