رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

نام  و نام خانوادگی: معصومه مهریزی

رشته تحصیلی : کارشناس پرستاری و کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد