رئیس اداره امور پژوهشی

نام  و نام خانوادگی: صالح گودرزی

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی

مدرک تحصیلی:   کارشناسی ارشد