رئیس درمانگاه

نام  و نام خانوادگی:  امیر حسین بهروزنام

رشته تحصیلی : پزشکی

مدرک تحصیلی:   دکتری