مدیر خدمات پژوهشی

نام و نام خانوادگی: محمد رضا سلیمانپور

رشته تحصیلی: ترویج آموزش کشاورزی

مدرک: دکتری تخصصی