مدیر خدمات پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سید عبدالمجید موسوی

رشته تحصیلی: شیلات

مدرک: دکتری تخصصی